Informacje

Szkolenia / Kursy

Kurs Konwojenta Zwierząt

Zapraszamy serdecznie na 8 godzinne szkolenie skierowane dla konwojentów transportu zwierząt oraz osób pracujących w transporcie zwierząt. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi ochrony, dobrostanu zwierząt, prawidłowego traktowania i transportu drogowego zwierząt.

Program szkolenia pozwala na praktyczne poznanie problematyki transportu zwierząt w sposób zgodny z zaleceniami przepisów zarówno polskich jak i Unii Europejskiej o ochronie zwierząt.

Program kursu:

 1. Przepisy krajowe i obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego.
 2. Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie.
 3. Dokumenty wymagane przy transporcie żywych zwierząt.
 4. Konstrukcja i sposoby użytkowania pojazdu mającego wpływ na zapewnienie transportowanym zwierzętom odpowiednich warunków w czasie transportu.
 5. Załadunek, rozmieszczenie i wyładunek zwierząt, stosownie do gatunku.
 6. Opieka nad zwierzętami podczas postojów. Kontrola stanu zdrowia zwierząt, wymagane postoje, karmienie i pojenie.
 7. Zachowania behawioralne różnych gatunków zwierząt. Wykorzystanie naturalnego instynktu zwierząt podczas transportu; załadunek i wyładunek.
 8. Normy załadunkowe oraz sposób załadunku zwierząt.
 9. Stres u zwierząt oraz sposoby redukowania jego symptomów.
 10. Postępowanie ze zwierzętami chorymi lub zwierzętami, które uległy zranieniu podczas transportu.
 11. Transport zwierząt w pojemnikach i kontenerach.
 12. Wpływ warunków atmosferycznych na transport zwierząt oraz sposoby zapewnienia optymalnych warunków zoohigienicznych podczas przewozu zwierząt.

Kurs prowadzi lekarz weterynarii, który chętnie dzieli się swoją profesjonalną wiedzą. Każdy kurs kończy się bezpłatnym egzaminem, po którego zdaniu otrzymacie Państwo licencje konwojenta zwierząt potwierdzoną przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi, który jest dokumentem bezterminowym upoważniającym do wykonywania tego typu transportu w całej UE oraz po za nią.

Szkolenie ADR

Zapraszamy serdecznie na szkolenia skierowane dla kierowców z dziedziny transportu towarów niebezpiecznych ADR. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami oraz prawidłowym wykonywaniem przewozów tych towarów.

Przeszkolenie powinny odbyć osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych: kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub transportowych zajmujących się przewozem materiałów niebezpiecznych. Program szkolenia pozwala na teoretyczne jak i praktyczne poznanie problematyki transportu ADR aby był on zgodny z zaleceniami przepisów zarówno polskich jak i Unii Europejskiej.

Program kursu:

 1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.
 2. Główne rodzaje zagrożeń.
 3. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń.
 4. Ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich.
 5. Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
 6. Czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu gaśniczego i środków ochrony indywidualnej.
 7. Postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele, w szczególności w przypadku pożaru.
 8. Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych.
 9. Zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera.
 10. Manipulowanie i układanie sztuk przesyłki.
 11. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych.
 12. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów.
 13. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego.
 14. Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej.
 15. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów.
 16. Ćwiczenia praktyczne.

Osoba przeprowadzająca szkolenie jest profesjonalnym szkoleniowcem zajmującym się tą dziedzina od wielu lat, profesjonalnie oraz chętnie dzieląca się swoja z tej dziedziny. Każdy kurs kończy się bezpłatnym egzaminem, po którego zdaniu otrzymacie Państwo dokumenty uprawniające do przewozów towarów niebezpiecznych ADR zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.